Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

chouette
7410 d944 390
Reposted frommeem meem viamoth-into-flame moth-into-flame
chouette
chouette
0755 d114 390
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaamelinowa amelinowa
chouette
Reposted fromweightless weightless viaamelinowa amelinowa
chouette
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viasmaller smaller

February 24 2017

chouette
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viamoth-into-flame moth-into-flame
chouette

Reposted fromweightless weightless viatediousuncle tediousuncle
chouette
2105 4cb5 390
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
chouette
2071 db91 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
chouette
Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
chouette
0074 3376 390

February 21 2017

chouette
1734 a0d1 390
chouette
5185 ea73 390
That '70s Show S08E05
chouette
4433 2ecd 390
chouette
chouette
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viamoth-into-flame moth-into-flame

February 17 2017

chouette
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viamoth-into-flame moth-into-flame

February 15 2017

chouette
Zawsze, gdy telefon nie dzwoni, wiem, że to Ty...
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

July 10 2015

chouette
8550 c8ec 390
Reposted fromdelain delain viasmaller smaller
chouette
8040 1581 390
Reposted fromministerium ministerium viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl