Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

chouette
6233 67f1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaspalonyteatr spalonyteatr
chouette
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
chouette
4210 65bc 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viaspalonyteatr spalonyteatr
chouette
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaspalonyteatr spalonyteatr
chouette
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
chouette
9628 faf1 390

August 19 2018

chouette
9409 fc8a 390
Reposted frompiehus piehus viasmaller smaller
1736 835e 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viasmaller smaller
chouette
chouette
chouette
5438 e3bf 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viagdziejestola gdziejestola

June 30 2018

chouette
chouette
chouette
chouette
chouette
chouette
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viamglistyporanek mglistyporanek

June 10 2018

chouette

June 08 2018

chouette
5605 98ed 390
Reposted from4777727772 4777727772 viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl